โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "สมศักดิ์  สุวรรณสุจริต" เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต" เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่ และให้นายอิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน เริ่มรับตำแหน่ง 31 พ.ค. 2564 นี้

วันที่ 28 พ.ค.64 มีรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายอิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน และเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินตามประกาศลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 และประกาศลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นั้นต่อมา พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ได้พ้นจากตำแหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งเป็นเหตุให้ตำแหน่งว่างลง 

บัดนี้ วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบนายอิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา 8 (1) แห่งพ.ร.ป. ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 2560 ซึ่งผู้ได้รับความเห็นชอบดังกล่าว และนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดินที่เหลืออยู่ได้ประชุมกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 228 ของรัฐธรรมนูญ ประกอบมาตรา 8 มาตรา 13 พ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายอิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ที่ผ่านมา พล.อ.วิทวัส ยังร่วมการประชุมระดับโลกว่าด้วยผู้ตรวจการระหว่างประเทศครั้งที่ 12 หรือครั้งที่ 12 IOI World Conference & General Assembly ผ่านระบบZOOM และผู้ตรวจการแผ่นดินของไทย ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ที่ 1 ของสถาบันผู้ตรวจการประเทศระหว่างประเทศ (International Ombudsman Institute หรือ IOI ) ซึ่งถือเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนพ้นจากตำแหน่งในวันนี้ อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่านายสมศักดิ์ และนายอิสสรีย์จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันที่31 พ.ค. ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีผู้ตรวจการแผ่นดินรวม 3 คน ขณะนี้ว่างลง1ตำแหน่ง และอยู่ระหว่างวุฒิสภา ดำเนินการสรรหา

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "สมศักดิ์  สุวรรณสุจริต" เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "สมศักดิ์  สุวรรณสุจริต" เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่