ราชกิจจาฯ ประกาศ หลัง ธนาธร ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้ง มูลนิธิคณะก้าวหน้า

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ หลัง ธนาธร ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้ง มูลนิธิคณะก้าวหน้า เห็นหน้าคณะกรรมการไม่ใช่คนอื่นไกล

สืบเนื่องจากที่ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เรื่องจดทะเบียนจัดตั้ง มูลนิธิคณะก้าวหน้า ซึ่งในรายละเอียดในราชกิจจาฉบับดังกล่าวได้ออกประกาศไปเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดย นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร

ราชกิจจาฯ ประกาศ หลัง ธนาธร ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้ง มูลนิธิคณะก้าวหน้า

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า

โดยในรายละเอียดข้อมูลระบุใจความว่า "นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิคณะก้าวหน้า ต่อนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร มีใจความสําคัญตามข้อบังคับของมูลนิธิ ซึ่งแบ่งได้เป็น 5 หัวข้อใหญ่ๆ และแต่ละข้อได้แจกแจงรายละเอียดข้อมูลไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งในแต่ละข้อจะมีรายละเอียดแยกย่อยแตกต่างกันออกไป

หัวข้อที่ทาง นายธนาธร ยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิคณะก้าวหน้า ระบุรายละเอียดดังนี้ 
1. มูลนิธิชื่อ "มูลนิธิคณะก้าวหน้า"
2. วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ
2.1 ส่งเสริมการศึกษา วิจัย ด้านสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และอื่นๆ
2.2 ส่งเสริมการแปลหนังสือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย
2.3 เผยแพร่ความรู้หรือผลงานการศึกษาวิจัยด้านสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และอื่นๆ ให้แพร่หลายแก่ประชาชน

2.4 ส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ดําเนินกิจกรรมค่ายศึกษาอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างค่านิยมประชาธิปไตย
2.5 ส่งเสริมและให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ยากไร้
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาทุกประเภท
2.8 เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความเป็นกลาง และไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด

ราชกิจจาฯ ประกาศ หลัง ธนาธร ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้ง มูลนิธิคณะก้าวหน้า

นอกจากนี้ในรายละเอียดยังได้ระบุอีกว่า มูลนิธิคณะก้าวหน้า นี้มีทุนเริ่มแรกและทรัพย์สินของมูลนิธิ คือ เงินสด จํานวน 500,000 บาท ซึ่งมีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นประธานกรรมการ รวมถึงมี นายปิยบุตร แสงกนกกุล และ นางสาวพรรณิการ์ วานิช เป็นกรรมการ โดยมีกรรมการทั้งสิ้นอีก 13 คน ซึ่งเรียงตามลำดับได้ดังนี้

1. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ

2. นายชํานาญ จันทร์เรือง รองประธานกรรมการ
3. นายพงศกร รอดชมภู รองประธานกรรมการ
4.นายสุรชัย ศรีสารคาม รองประธานกรรมการ

5.นายปิยบุตร แสงกนกกุล กรรมการ
6.นางสาวพรรณิการ์ วานิช กรรมการ
7.นายเดชรัต สุขกําเนิด กรรมการ
8.นายสุนทร บุญยอด กรรมการ
9.นายชัน ภักดีศรี กรรมการ

10.นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ กรรมการ
11.นายไกลก้อง ไวทยการ กรรมการ
12.นางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ กรรมการและเหรัญญิก
13.นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ กรรมการและเลขานุการ

อย่างไรก็ตาม ในประกาศดังกล่าวระบุอีกว่า นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร มีคําสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิรายนี้แล้ว เลขทะเบียน ลําดับที่ กท 3181 ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 115 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ราชกิจจาฯ ประกาศ หลัง ธนาธร ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้ง มูลนิธิคณะก้าวหน้า

 

ข้อมูลจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า