ประกาศราชกิจจาฯ "เจิมมาศ จึงเลิศศิริ" ลาออกจากข้าราชการการเมือง

ประกาศราชกิจจาฯ "เจิมมาศ จึงเลิศศิริ" ลาออกจากข้าราชการการเมือง ดังนั้นจึงให้ความเป็นข้าราชการการเมืองสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ลาออก

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ "เจิมมาศ จึงเลิศศิริ" ลาออกจากข้าราชการการเมือง รายละเอียดดังนี้

ประกาศราชกิจจาฯ "เจิมมาศ จึงเลิศศิริ" ลาออกจากข้าราชการการเมือง

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง

ด้วย ข้าราชการการเมืองในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ราย นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

affaliate-2

ดังนั้น ความเป็นข้าราชการการเมืองในตำแหน่งดังกล่าวของ นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ขอลาออก ตามนัยมาตรา ๑๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๑  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

ประกาศราชกิจจาฯ "เจิมมาศ จึงเลิศศิริ" ลาออกจากข้าราชการการเมือง

 

ประกาศราชกิจจาฯ "เจิมมาศ จึงเลิศศิริ" ลาออกจากข้าราชการการเมือง

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

affaliate-3