ว่อนโซเชี่ยล เอกสาร"มีชัย"แจงปมนายกฯ8ปี  ระบุวันเริ่มนับวาระ พล.อ.ประยุทธ์

ว่อนโซเชี่ยล อ้างเอกสาร"มีชัย ฤชุพันธุ์"อดีตประธาน กรธ. แจงปมนายกฯ8 ปี ต่อศาลรัฐธรรมนูญ เริ่มนับวาระตั้งแต่ 6 เม.ย.60 ตามรัฐธรรมนูญปี 2560

    กรณีศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยปมนายกฯ 8 ปี ทำให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ นั่งรักษาการนายกรัฐมนตรีเเทน ขณะเดียวกัน ศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการขอคำชี้แจงจาก นายมีชัย ฤชุพันธุ์  อดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  เเละ นายปกรณ์ นิลประพันธุ์"เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เกี่ยวกับบันทึกการประชุม กรธ. ครั้งที่ 500/2561 ในช่วงที่ผ่านมา 
 


  ทั้งนี้มีรายงานว่าทาง"นายมีชัย ฤชุพันธุ์ และ นายปกรณ์นิลประพันธุ์ "  รวมถึงทีมกฎหมายของนายกฯ ได้ส่งคำชี้แจงไปยังศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยล่าสุดทาง เนชั่นออนไลน์ เผยเอกสารชี้แจงปม นายกฯ 8 ปี โดยอ้างว่าเป็นของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธาน กรธ.  จำนวน 3 หน้า โดยมีเนื้อหาชี้แจงปมการนับวาระดำรงตำแหน่งของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  ซึ่งสาระสำคัญอยู่หน้าที่2  กำหนดให้นับวาระดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 ไว้ดังนี้ 

ว่อนโซเชี่ยล เอกสาร\"มีชัย\"แจงปมนายกฯ8ปี  ระบุวันเริ่มนับวาระ พล.อ.ประยุทธ์

ข้าพเจ้ามีความเห็นในประเด็นดังกล่าวดังต่อไปนี้ 

 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560  ตามที่ปรากฎในพระบรมราชโองการในวรรคห้า และถูกต้องตรงตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ผลบังคับใช้ จึงมีตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560  เป็นต้นไป และไม่อาจมีผลไปถึงการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการมาแล้วโดยชอบก่อนวันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนี้ใช้บังคับ เว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ  

ว่อนโซเชี่ยล เอกสาร\"มีชัย\"แจงปมนายกฯ8ปี  ระบุวันเริ่มนับวาระ พล.อ.ประยุทธ์

 2. ในส่วนที่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติเรื่องคุณสมบัติ (มาตรา 160 ) ที่มา (มาตรา 88 ) วิธีการได้มา (มาตรา 159 และมาตรา 272 ) กรอบในการปฏิบัติหน้าที่ (มาตรา 164 ) ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง (มาตรา 158 วรรคสี่ ) และผลจากการพ้นตำแหน่ง (มาตรา 168 ) ไว้แตกต่างจากรัฐธรรมนูญที่เคยมีมา  และส่วนใหญ่เป็นไปในทางจำกัดสิทธิและเพิ่มความรับผิดชอบ บทบัญญัติต่างๆเหล่านั้น จึงไม่อาจนำไปใช้กับบุคคลหรือการดำเนินการใด ๆ ที่ได้กระทำไปโดยชอบแล้วก่อนที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีผลใชับังคับ เว้นแต่จะมีบทบัญญัติกำหนดไว้เป็นประการอื่นโดยเฉพาะ โดยหลักทั่วไปกฎเกณฑ์ต่างๆที่กำหนดขึ้นย่อมต้องมุ่งหมายที่จะใช้กับคณะรัฐมนตรี ที่ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2560  

ว่อนโซเชี่ยล เอกสาร\"มีชัย\"แจงปมนายกฯ8ปี  ระบุวันเริ่มนับวาระ พล.อ.ประยุทธ์

 

3. อย่างไรก็ตาม การที่จะได้มาซึ่งคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อการเลือกตั้งทั่วไป มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาที่จะต้องแต่งตั้งขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก่อน แต่ประเทศไทยไม่อาจว่างเว้นการมีคณะรัฐมนตรีเพื่อบริหารประเทศได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีบทเฉพาะกาลเพื่อกำหนดให้การบริหารราชการแผ่นดินสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัด จึงได้มีบทบัญญัติมาตรา 264 บัญญัติขึ้นเป็นการเฉพาะว่า " ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชกรแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ ... " โดยมีบทบัญญัติผ่อนปรนเกี่ยวกับคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่บางประการไว้เป็นการเฉพาะ

 

4. โดยผลของมาตรา 264 ดังกล่าว คณะรัฐมนตรีรวมทั้งนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอยู่เฉพาะในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ใช้บังคับ คือ วันที่ 6 เมษายน 2560  และ โดยผลดังกล่าวบทบัญญัติทั้งปวงของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รวมทั้งบทเฉพาะกาลที่ผ่อนปรนให้จึงมีผลต่อคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 อันเป็นวันที่รัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับเป็นต้นไป และระยะเวลาตามมาตรา 158 วรรคสี่ จึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน เป็นต้นไป 

ว่อนโซเชี่ยล เอกสาร\"มีชัย\"แจงปมนายกฯ8ปี  ระบุวันเริ่มนับวาระ พล.อ.ประยุทธ์

  อนึ่ง สำหรับรายงานการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่ 500 วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ในส่วนที่เกี่ยวกับคำกล่าวของข้าพเจ้านั้น ขอเรียนว่า เป็นการจดรายงานที่ไม่ครบถ้วน เป็นการสรุปตามความเข้าใจของผู้จด คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ยังมิได้ตรวจรับรองรายงานการประชุมนั้น เพราะเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ประกาศสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 12 กันยายน  2561 ความไม่ครบถ้วนดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้  

 

   ในรายงานการประชุมดังกล่าวมีข้อผิดพลาดอยู่หลายประการ  ดังจะเห็นได้ว่าในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาความมุ่งหมายของมาตรา 183 ที่บันทึกไว้ว่า " ประธานกรรมการกล่าวว่า การตีความว่าหากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตรากฎหมายโดยกำหนดให้ตนเองได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ ย่อมถือเป็นกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาดำเนินการไปโดยที่รัฐธรรมนูญไม่ได้ประสงค์ให้บุคคลดังกล่าวได้รับเงินนั้น อาจเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง

  ว่อนโซเชี่ยล เอกสาร\"มีชัย\"แจงปมนายกฯ8ปี  ระบุวันเริ่มนับวาระ พล.อ.ประยุทธ์

 เนื่องจากโดยหลัก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีอำนาจตราพระราชกฤษฏีกาได้  และการกำหนดค่าตอบแทนต่างๆไม่จำเป็นต้องบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาอาจตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฏีกาเกี่ยวกบบำเหน็จบำนาญได้"  ซึ่งเป็นความที่ฝืนต่อความเป็นจริง และข้าพเจ้าไม่พูดเช่นนั้น เพราะย่อมรู้อยู่เป็นพื้นฐานว่า การตราพระราชกฤษฏีกาเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ (ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 175 ) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจไว้  หรือฝ่ายนิติบัญญัติมอบอำนาจให้ผ่านทางพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนด รายงานการประชุมดังกล่าวจึงยังไม่อาจใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานเป็นข้อยุติได้  ซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ตระหนักในเรื่องนี้ จึงได้กำหนดให้พิมพ์ข้อความไว้ที่หน้าปก รายงานการประชุมทุกครั้งว่า "บันทึกการประชุมนี้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้รับรอง ผู้ใดนำไปใช้หากเกิดความเสียหายใดๆ ผู้นั้นรับผิดชอบ"

ว่อนโซเชี่ยล เอกสาร\"มีชัย\"แจงปมนายกฯ8ปี  ระบุวันเริ่มนับวาระ พล.อ.ประยุทธ์

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่  thainewsonline