"ราชกิจจาฯ"เปิดคำพิพากษา ลงโทษ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ

"ราชกิจจาฯ"ได้มีการเปิดคำพิพากษาศาลฏีกาการเมือง ลงโทษ "ธนิกานต์" ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ปมเสียบบัตรแทนกัน

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.65  "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง ความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   กรณี นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ กระทำความผิดเสียบบัตรแทนกันในสภาฯ  จำนวน 11 หน้า 

"ราชกิจจาฯ"เปิดคำพิพากษา ลงโทษ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ

โดยคดีดังกล่าวกล่าวโดยสรุป  องค์คณะเสียงข้างมาก เห็นว่า มูลเหตุที่ทําให้จําเลยกระทําความผิดครั้งนี้เกิดจากจําเลยต้องไปเป็นวิทยากรในงานเสวนาแบ่งปันความรู้ บทบาทแม่ยุคดิจิทัลที่ห้องประชุมชั้น ๕ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ เลขที่ ๑๒๕๖/๙ ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตามโครงการกิจกรรมเวทีสาธารณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับแม่และเด็กในชุมชน หัวข้อเรื่อง การเลี้ยงดูลูกในยุคสมัยดิจิทัล ที่จัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับ ที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกฎหมายที่สําคัญ ประกอบกับร่างพระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. .... ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว

พฤติการณ์แห่งคดีจึงเป็นเรื่องที่ไม่ร้ายแรงมากนัก เมื่อไม่ปรากฏว่าจําเลยเคยกระทําผิดหรือได้รับโทษจําคุกมาก่อน กรณีมีเหตุสมควรปรานีแก่จําเลยเพื่อให้โอกาสจําเลยกลับตัวประพฤติตนเป็นพลเมืองดีต่อไป

แต่เพื่อให้จําเลย หลาบจํา เห็นควรลงโทษปรับจําเลยในสถานหนัก พิพากษาว่า จําเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๗๒ จําคุก ๑ ปี และปรับ ๒๐๐ ,๐๐๐ บาท โทษจําคุกให้รอการลงโทษไว้ ๒ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ หากจําเลยไม่ชําระค่าปรับ ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐ กรณีต้องกักขังแทนค่าปรับให้กักขังไม่เกิน ๑ ปี

"ราชกิจจาฯ"เปิดคำพิพากษา ลงโทษ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ

คลิกอ่านคำพิพากษาฉบับเต็ม ได้โดยคลิกที่ข้อความนี้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ thainewsonline