ประกาศคำสั่งสำนักนายกฯ แต่งตั้งตำแหน่ง"ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี"

"ราชกิจจานุเบกษา"เผยแพร่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง"ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี"


   เมื่อวันที่ 2ธ.ค.65 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา"  เผยแพร่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๗๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง  ตำแหน่ง"ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี" ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

ประกาศคำสั่งสำนักนายกฯ แต่งตั้งตำแหน่ง\"ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี\"

จึงแต่งตั้ง "พลตำรวจเอก ชยพล ฉัตรชัยเดช" ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


เปิดประวัติ "พล.ต.อ.ชยพล  ฉัตรชัยเดช"

"พล.ต.อ .ชยพล ฉัตรชัยเดช"  เกิดเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2505  จบการศึกษา รัฐศาสตร์บัณฑิต(ตร.) นรต .(รุ่นที่ 37) นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่ 1 หลักสูตรเสนาธิการทหารวิทยาลัยเสนาธิการทหารรุ่นที่ 45 หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูงรุ่นที่ 30

ประกาศคำสั่งสำนักนายกฯ แต่งตั้งตำแหน่ง\"ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี\"

"พล.ต.อ.ชยพล  ฉัตรชัยเดช" เคยดำรงตำแหน่ง  ผกก.สภ.หนองเสือปทุมธานี ปี46 ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี ปี 2550 รองผบตร.อก.ภ.1ปี51 รองผบก.ภ.จว.ปทุมธานีปี 2553 ผบก.น.6 ปี57 และผบก.ส.4 ปี 59 โดยตำแหน่งสุดท้าย ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ซึ่งเจ้าตัวเคยลงสมัครชิงชัยตำแหน่งเลขาธิการกกต.ยุคที่ นายแสวง บุญมี  ก็ลงสมัครด้วย  ซึ่งในที่สุด นายแสวง บุญมี ได้รับเลือกเป็น เลขาธิการ กกต. 

 ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ thainews