ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "อนุพร อรุณรัตน์" เป็นสมาชิกวุฒิสภา

ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "อนุพร อรุณรัตน์" เป็นสมาชิกวุฒิสภา เนื่องด้วย พลเอก สกล ชื่นตระกูล ได้ถึงแก่อนิจกรรม

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งนายอนุพร อรุณรัตน์ เป็นสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องด้วยพลเอก สกล ชื่นตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ได้ถึงแก่อนิจกรรมจึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง ดังนี้

ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "อนุพร อรุณรัตน์" เป็นสมาชิกวุฒิสภา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่าตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภาจำนวน 250 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เนื่องด้วยพลเอก สกล ชื่นตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ได้ถึงแก่อนิจกรรม จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอนุพร อรุณรัตน์ เป็นสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา

 

ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "อนุพร อรุณรัตน์" เป็นสมาชิกวุฒิสภา

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline