ด่วน ครม.เศรษฐา แจ้งเปลี่ยนเวลา เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ วันที่ 5 ก.ย. 66 นี้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เผยแพร่หนังสือแจ้งเปลี่ยนเวลาเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ ครม.เศรษฐา วันที่ 5 ก.ย. 66 จากเดิม 17.00น. เป็น 14.00น.

วันที่ 4 กันยายน 2566 มีรายงานเปลี่ยนเวลาการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ ครม.เศรษฐา วันที่  5 ก.ย. 66 จากเดิม 17.00น. เป็น 14.00น. โดยนายเศรษฐา ทวีสิน จะนำครม.เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

 

ด่วน ครม.เศรษฐา แจ้งเปลี่ยนเวลา เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ วันที่ 5 ก.ย. 66 นี้

ด่วน ครม.เศรษฐา แจ้งเปลี่ยนเวลา เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ วันที่ 5 ก.ย. 66 นี้

 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เผยแพร่หนังสือแจ้งเปลี่ยนเวลา เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ครม.เศรษฐา เดิม 17.00น. เป็นเวลา 14.00น. ดังนี้

 เรียน รัฐมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง  อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 1509/6(ท) 4873 ลงวันที่ 2 กันยายน 2566 ตามที่ได้แจ้งกำหนดการการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน นั้น

ด่วน ครม.เศรษฐา แจ้งเปลี่ยนเวลา เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ วันที่ 5 ก.ย. 66 นี้

 

บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปรับเวลาเข้าฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่ จากเดิม "เวลา 17.00 น. เป็น "เวลา 14.00 น." ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้ไปถึงทำเนียบรัฐบาล ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) เวลา 10.30 น. สำหรับการเดินทางไปเข้าฝ้า ฯ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้จัดรถยนต์โดยสารตู้เพื่อให้รัฐมนตรีเดินทาง ไปเป็นคณะ โดยรถจะออกจากทำเนียบรัฐบาลในเวลา 11.30น. และเดินทางกลับพร้อมกันเมื่อเสร็จพิธี จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าเฝ้า ฯ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ขอแสดงความนับถือ

 

ด่วน ครม.เศรษฐา แจ้งเปลี่ยนเวลา เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ วันที่ 5 ก.ย. 66 นี้