ประธานสภาฯ ส่งชื่อ "ชัยธวัช" ขึ้นทูลเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้ว

ล่าสุด นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เผยว่าได้ส่งชื่อนายธวัชชัย ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล ทูลเกล้าฯเป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้ว

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 มีรายงาน นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เผยว่าได้ส่งชื่อนายธวัชชัย ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล ทูลเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแล้ว โดยได้ส่งชื่อไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

ประธานสภาฯ ส่งชื่อ ชัยธวัช ขึ้นทูลเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้ว

ประธานสภาฯ ส่งชื่อ ชัยธวัช ขึ้นทูลเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้ว

 

 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีหนังสือถึงสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ต่อกรณีที่พรรคก้าวไกลเลือกนายชัยธวัช เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่แล้ว ซึ่งถือว่าครบองค์ประกอบตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 106 วรรคแรกกำหนดไว้ คือ เป็น สส. ผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาฯ ที่มีจำนวน สส.มากที่สุด และมีสมาชิกไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภา หรือรองประธานสภา เป็นผู้นำฝ่ายค้าน

ประธานสภาฯ ส่งชื่อ ชัยธวัช ขึ้นทูลเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้ว

 

ทั้งนี้รัฐธรรมนูญ มาตรา 106 วรรคสามกำหนดให้ประธานสภาฯ เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ อย่างไรก็ดีขณะนี้มีจดหมายแจ้งเวียนจากสำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาฯ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมพิธีรับรับพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านแล้ว

 

ประธานสภาฯ ส่งชื่อ ชัยธวัช ขึ้นทูลเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้ว