ธ.ก.ส. ใจป้ำ ผุดเงินกู้ช่วยเกษตรกรน้ำท่วม สูงสุด 50,000 ดอกเบี้ย 0%

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station รายงานว่า นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้สั่งการให้พนักงานออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม พร้อมจัดถุงยังชีพคอยช่วยเหลือในเบื้องต้น รวมถึงมอบเงินบำรุงขวัญให้ครอบครัวลูกค้าผู้กู้ที่เสียชีวิต ครอบครัวละ 2 หมื่นบาท

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station รายงานว่า นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้สั่งการให้พนักงานออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม พร้อมจัดถุงยังชีพคอยช่วยเหลือในเบื้องต้น รวมถึงมอบเงินบำรุงขวัญให้ครอบครัวลูกค้าผู้กู้ที่เสียชีวิต ครอบครัวละ 2 หมื่นบาท

 

ขณะเดียวกัน ก็มีแผนการฟื้นฟูหลังจากประสบภัย แบ่งเป็นให้เงินตามส่วนต่าง ๆ ดังนี้

1. เตรียมเงินสมทบสร้างบ้านหลังใหม่ รายละไม่เกิน 20,000 บาท

2. ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่จำเป็น รายละไม่เกิน 2,000 บาท

3. ค่าซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร รายละไม่เกิน 2,000 บาท

 

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังจัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2563/2564 มีรายละเอียด ดังนี้

1. สินเชื่อในการดำรงชีพหรือเหตุฉุกเฉินจำเป็นในครัวเรือน

-วงเกินกู้ : รายละไม่เกิน 50,000 บาท

-ดอกเบี้ย : อัตราร้อยละ 0 ต่อปี ในเวลา 6 เดือนแรก แต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR (ร้อยละ 6.5 ต่อปี ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563)

2. สินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ เพื่อเป็นค่าลงทุนสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หรือโรงเรือนการเกษตร ซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตร หรือฟื้นฟูการผลิตที่ได้รับความเสียหาย

-วงเงินกู้ : ไม่เกิน 500,000 บาท

-อัตราดอกเบี้ย : MRR-2

 

ที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนสินเชื่อให้กับเกษตรกรที่ประสบความเดือดร้อนโดย ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ได้จ่ายสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ ไปแล้วเป็นเงิน 275 ล้านบาท จำนวนเกษตรกร 5,747 ราย สินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัย เป็นเงิน 4,093 ล้านบาท จำนวนเกษตรกร 23,403 ราย และสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2563 เป็นเงิน 2,073 ล้านบาท จำนวนเกษตรกร 13,931 ราย

 

ธ.ก.ส. ใจป้ำ ผุดเงินกู้ช่วยเกษตรกรน้ำท่วม สูงสุด 50,000 ดอกเบี้ย 0%

 

ธ.ก.ส. ใจป้ำ ผุดเงินกู้ช่วยเกษตรกรน้ำท่วม สูงสุด 50,000 ดอกเบี้ย 0%

 

ธ.ก.ส. ใจป้ำ ผุดเงินกู้ช่วยเกษตรกรน้ำท่วม สูงสุด 50,000 ดอกเบี้ย 0%