MEA จัดประชุมออนไลน์ชี้แจงผู้ร่วมโครงการ MEA ENERGY AWARDS รับฟังหลักเกณฑ์และเงื่อนไขขอรับเงินสนับสนุน รอบที่ 2

MEA ร่วมกับ มจธ. จัดการประชุมออนไลน์ชี้แจงข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับผู้สนใจขอรับเงินสนับสนุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (รอบที่ 2) ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 64 เวลา 13.30-15.30 น.

ตามที่การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ดำเนินโครงการโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6 ภายใต้ชื่อ “MEA ENERGY AWARDS” ซึ่งมีอาคารบางส่วนที่ได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ประจำปี 2564 แล้วนั้น ในครั้งนี้ MEA และ มจธ. ได้จัดการประชุมออนไลน์ชี้แจงข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับผู้สนใจขอรับเงินสนับสนุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (รอบที่ 2) ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 64 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านทางระบบ ระบบ Zoom Cloud Meeting Application สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าห้องประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ได้ที่ https://forms.gle/DU7y18FEXZAQCPmM8

ทั้งนี้ ในปี 2564 ที่ผ่านมา MEA ได้มอบตราสัญลักษณ์ “MEA ENERGY AWARDS” ให้กับอาคารเพื่อเป็นการส่งเสริมและเชิดชูอาคารที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ใช้อาคารรวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ของอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ อีกทั้งกำหนดให้มีการประเมินอาคารด้านเกณฑ์คุณภาพการใช้พลังงานที่เหมาะสมผ่านเกณฑ์ประเมินด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า (MEA Index) และเกณฑ์การประเมินด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้ที่ใช้อาคาร เป็นอาคารต้นแบบที่ดี โดยมีกลุ่มอาคารเป้าหมายที่เปิดรับสมัคร รวม 8 ประเภท ประกอบด้วย


1) ประเภทอาคารโรงพยาบาล

2) ประเภทอาคารโรงแรม

3) ประเภทอาคารสำนักงาน

4) ประเภทอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า

5) ประเภทอาคารไฮเปอร์มาร์เก็ต 

6) ประเภทอาคารมหาวิทยาลัย

7) ประเภทอาคารโรงเรียน

8) ประเภทร้านค้าขนาดเล็ก/ร้านสะดวกซื้อ


สำหรับอาคารที่ผ่านเกณฑ์สามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จาก MEA เช่น บริการ Energy Training, บริการ Energy Audit, บริการดูแลระบบไฟฟ้า Better Care Service และการติดตั้ง EV Charger (Normal Charger) นอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ขอรับเงินสนับสนุนผลประหยัดพลังงาน โดย MEA ได้ให้การสนับสนุนสูงสุดถึงอาคารละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด ซึ่งได้มีการสนับสนุนในรอบที่ 1 เต็มวงเงินแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ซึ่งในครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้อาคารที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่กำหนด และยังไม่ได้รับเงินสนับสนุนในรอบที่ 1 สามารถขอรับเงินสนับสนุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในรอบที่ 2 ได้ โดยสามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์ได้ที่ http://www.meaenergyawards.info/moneyforsupport

MEA จึงขอเชิญอาคารที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ เพื่อขอรับการประเมิน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สามารถส่งใบสมัครพร้อมลงนามรับรองข้อมูลได้ที่อีเมล [email protected] และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.meaenergyawards.info สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผู้ประสานงาน คุณณัฐวุฒิ เลาหะกาญจนศิริ และ คุณณัฐวุฒิ ทันหิกรณ์ ได้ที่หมายเลข 09 5775 7972, 08 9167 1222  หรือ โทรศัพท์ 0 2470 9604-8 ต่อ 1202,1302 (วันและเวลาราชการ) โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครอาคารในเขตพื้นที่ให้บริการของ MEA คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2564 สามารถติดตามข่าวสาร และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.meaenergyawards.info/m-news/a-meeting-130864 

 

MEA

 

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living