คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด ยกเลิกเรียนที่โรงเรียน งดใช้อาคารเรียนสถานที่

คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด ให้โรงเรียน สถานศึกษา งดใช้อาคารเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site ให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน


  งดใช้อาคารเรียนของโรงเรียนเเละสถาบันการศึกษาทุกประเภท งดใช้อาคารเรียน ข่าวล่าสุด จังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งให้โรงเรียน สถาบันการศึกษาทุกประเภท งดใช้อาคารจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ หรือ On site โดยให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน ยกเว้นสถานศึกษาที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ให้ยกเลิกเรียนที่โรงเรียน


นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยให้โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท/ทุกระดับ/ทุกสังกัด ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด ยกเลิกเรียนที่โรงเรียน งดใช้อาคารเรียนสถานที่

ให้งดการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) และให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน ยกเว้นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ก่อนคำสั่งนี้จะมีผลบังคับใช้ หรือก่อนวันที่ 3 ธันวาคม 2564
 

affaliate-2

กรณีที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาใด มีเหตุผลความจำเป็น ที่จะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) ให้หน่วยงานทางการศึกษา เสนอขออนุญาตดำเนินการ ผ่านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนดก่อน แล้วเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด ยกเลิกเรียนที่โรงเรียน งดใช้อาคารเรียนสถานที่

คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด ยกเลิกเรียนที่โรงเรียน งดใช้อาคารเรียนสถานที่

เพื่อพิจารณาอนุญาตเป็นครั้งคราว  ซึ่งโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ที่ประสงค์จะขออนุญาตเพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) นั้น จะต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา และจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) จากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ด้วย