ประกาศและคำสั่งของ76จังหวัดเเละ กทม. กำหนดมาตรการป้องกันการระบาดโควิด19

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19

21 เมษายน 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 27) ความว่า โดยที่ได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ 

ประกาศและคำสั่งของ76จังหวัดเเละ กทม. กำหนดมาตรการป้องกันการระบาดโควิด19

ประกาศและคำสั่งของ76จังหวัดเเละ กทม. กำหนดมาตรการป้องกันการระบาดโควิด19

ประกอบกับยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค ทั้งยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง จึงทำห้มีอัตราผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและมีผู้ติดเชื้อต้องเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว กรณีจึงเป็นเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามประกาศและคำสั่งของจังหวัดและกรุงเทพมหานครท้ายประกาศนี้

 
 

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 7 (4) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564

ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประกาศและคำสั่งของ76จังหวัดเเละ กทม. กำหนดมาตรการป้องกันการระบาดโควิด19
ประกาศและคำสั่งของ76จังหวัดเเละ กทม. กำหนดมาตรการป้องกันการระบาดโควิด19
ประกาศและคำสั่งของ76จังหวัดเเละ กทม. กำหนดมาตรการป้องกันการระบาดโควิด19
ประกาศและคำสั่งของ76จังหวัดเเละ กทม. กำหนดมาตรการป้องกันการระบาดโควิด19
ประกาศและคำสั่งของ76จังหวัดเเละ กทม. กำหนดมาตรการป้องกันการระบาดโควิด19
เพิ่มเติม
ราชกิจจานุเบกษา
 

ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiNews

ประกาศและคำสั่งของ76จังหวัดเเละ กทม. กำหนดมาตรการป้องกันการระบาดโควิด19