ราชกิจจาฯ ประกาศเผยแพร่ หนังสือรับรองฉีดวัคซีนโควิด สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง แบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

วันนี้ (21/4/2564) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง แบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2564

ราชกิจจาฯ ประกาศเผยแพร่ หนังสือรับรองฉีดวัคซีนโควิด สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแบบของหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่องการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อธิบดีกรมควบคุมโรค จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกรมควบคุมโรค" เรื่อง แบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อ 3. หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้จัดทำเป็นเอกสารซึ่งมีรายละเอียดตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าว ต้องจัดทำโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น

สำหรับ "แบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นตามที่แนบท้าย ดังนี้

ราชกิจจาฯ ประกาศเผยแพร่ หนังสือรับรองฉีดวัคซีนโควิด สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ

ราชกิจจาฯ ประกาศเผยแพร่ หนังสือรับรองฉีดวัคซีนโควิด สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ

ราชกิจจาฯ ประกาศเผยแพร่ หนังสือรับรองฉีดวัคซีนโควิด สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ

ราชกิจจาฯ ประกาศเผยแพร่ หนังสือรับรองฉีดวัคซีนโควิด สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ

ราชกิจจาฯ ประกาศเผยแพร่ หนังสือรับรองฉีดวัคซีนโควิด สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ