พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญ

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญ

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยระบุไว้ว่า.....

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามประกาศลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ และวันที่๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยที่ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญกับนายชัช ชลวร นายจรัญ ภักดีธนากุล และนายบุญส่ง กุลบุปผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ดำรงตำแหน่งมาจนครบวาระ และอยู่ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ นั้น
 

บัดนี้ วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๐๐ (๑) และ (๕) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้แก่ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม นายวิรุฬห์ แสงเทียน นายจิรนิติ หะวานนท์และนายนภดล เทพพิทักษ์ ต่อมาผู้ได้รับความเห็นชอบดังกล่าว ได้ประชุมร่วมกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งยังดำรงตำแหน่งอยู่ ประกอบด้วย นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์นายปัญญา อุดชาชน และนายวรวิทย์ กังศศิเทียม เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา๘และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. ๒๕๖๑ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้

๑. นายวรวิทย์ กังศศิเทียม เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ

๒. นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๓. นายวิรุฬห์ แสงเทียน เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๔. นายจิรนิติ หะวานนท์ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๕. นายนภดล เทพพิทักษ์ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศณ วันที่ ๑เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓เป็นปีที่ ๕ในรัชกาลปัจจุบัน

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

 

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญ

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญ

 

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา