ประกาศราชกิจจาฯ ห้ามนำเข้าส่ง-ออก ม้า ลา ล่อ อูฐ  หลังพบเชื้อกาฬโรค

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กรมปศุสัตว์ เรื่อง สั่งชะลอการนำเข้า – ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรสัตว์ประเภท ม้า ลา ล่อ และอูฐ เป็นการชั่วคราว หลังพบมีการระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กรมปศุสัตว์ เรื่อง สั่งชะลอการนำเข้า – ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรสัตว์ประเภท ม้า ลา ล่อ และอูฐ เป็นการชั่วคราว หลังพบมีการระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า

 

นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงนามในประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 ความว่า ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ประเภท ม้า ลา ล่อ และอูฐ พ.ศ. 2563

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African horse plague หรือ Afican horse sickness) ในท้องที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรมปศุสัตว์จึงได้รายงานไปยังองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ซึ่งโรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวสามารถแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางได้ โดยมีสาเหตุจากการนำสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคหรือชากสัตว์ซึ่งป่วยหรือตายด้วยโรคระบาดดังกล่าวไปยังท้องที่ต่าง ๆ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวมีโอกาสแพร่กระจาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงม้า ลา ล่อ และอูฐในประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ชะลอการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือชากสัตว์ประเภทม้า ลา ล่อ และอูฐ ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ประกาศราชกิจจาฯ ห้ามนำเข้าส่ง-ออก ม้า ลา ล่อ อูฐ  หลังพบเชื้อกาฬโรค