ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คลังประกาศลดอัตราภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินภายในประเทศ ช่วงโควิด-19

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย สมควรลดอัตราภาษีสรรพสามิต สําหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่นําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับอากาศยานภายในประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเมืองรองซึ่งเป็นการกระจายรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คลังประกาศลดอัตราภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินภายในประเทศ ช่วงโควิด-19

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คลังประกาศลดอัตราภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินภายในประเทศ ช่วงโควิด-19