อนุมัติแล้ว เงินช่วยเหลือสำหรับกลุ่มตกหล่นที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จในโครงการเราไม่ทิ้งกัน

อนุมัติแล้ว เงินช่วยเหลือสำหรับกลุ่มตกหล่นที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จในโครงการเราไม่ทิ้งกัน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ทางเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้รายงานว่า รอประมาณ 1 เดือน  #เงินเยียวยา

อนุมัติแล้ว เงินช่วยเหลือสำหรับกลุ่มตกหล่นที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จในโครงการเราไม่ทิ้งกัน

รัฐบาลอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน (5,000 บาท) ของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีจำนวน 302,160 คน ที่ตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย จากโครงการของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อนุมัติแล้ว เงินช่วยเหลือสำหรับกลุ่มตกหล่นที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จในโครงการเราไม่ทิ้งกัน

 

รวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรอบวงเงินงบประมาณ ไม่เกิน 906 ล้านบาท (906,480,000 บาท) โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกการความช่วยเหลือให้ชัดเจน และส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯพิจารณาใน 1 เดือน

อนุมัติแล้ว เงินช่วยเหลือสำหรับกลุ่มตกหล่นที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จในโครงการเราไม่ทิ้งกัน

ข้อมูลจาก  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์