svasdssvasds
ราชกิจจาฯประกาศแต่งตั้ง เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง เป็นประธานกรรมการนโยบายงค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ราชกิจจาฯประกาศแต่งตั้ง เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง เป็นประธานกรรมการนโยบายงค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

วันที่ 18 กันยายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

โดยที่พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 บัญญัติให้คณะกรรมการสรรหาแจ้งรายชื่อประธานกรรมการนโยบายและกรรมการนโยบาย พร้อมหลักฐาน แสดงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม ตลอดจนความยินยอมของบุคคลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบาย และให้นายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อคณะกรรมการนโยบาย ในราชกิจจานุเบกษา แต่เนื่องจากมีกรรมการนโยบายบางส่วนจะครบวาระ 4 ปี ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 จึงจำเป็นต้องมีการสรรหาบุคคลเพื่อทำหน้าที่กรรมการนโยบายที่ครบวาระดำรงตำแหน่ง บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบาย และแจ้งรายชื่อมาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นประธานกรรมการนโยบายและ กรรมการนโยบายในคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ดังนี้
 

1. รองศาสตราจารย์เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบาย

2. นายบุญเลิศ คชายุทธเดช กรรมการนโยบาย ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครอง และพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
 
3. นางสาวอุษาสินี ริ้วทอง กรรมการนโยบาย ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครอง และพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการนโยบาย ด้านการบริหารจัดการองค์กร

5. นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการนโยบาย ด้านการบริหารจัดการองค์กร

ทั้งนี้ ให้กรรมการนโยบายที่ได้รับแต่งตั้ง มีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี นับแต่วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา

ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

ราชกิจจาฯประกาศแต่งตั้ง เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง เป็นประธานกรรมการนโยบายงค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด