ราชกิจจาฯประกาศขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ถึง 28 ก.พ. 64

ราชกิจจาฯประกาศขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ถึง 28 ก.พ. 64

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 9) ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื้อหาดังนี้

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ 9 ออกไปจนถึงวันที่ 15 ม.ค. 2564 นั้น

เนื่องจากปรากฏว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อนขึ้นในหลายจังหวัดตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 2563 เป็นต้นมา ทำให้จำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศและผู้ป่วยสะสมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

และการเพิ่มความเข้มข้นในการค้นหาคัดกรองเชิงรุกของรัฐในกลุ่มแรงงานต่างประเทศทำให้พบว่าแรงงานต่างประเทศเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ประกอบกับผู้ติดเชื้อในรอบนี้มีอาการแตกต่างจากเดิมเพราะไม่แสดงอาการของโรคในทันที จึงมีระยะเวลาแพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัวนานขึ้น ทั้งยังมีกรณีที่ผู้ติดเชื้อจำนวนมากขาดความรับผิดชอบต่อสังคม โดยปกปิดข้อมูลซึ่งทำให้การสอบสวนโรคเกิดความสับสนและล่าช้า อันเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมการระบาดของโรค

สถานการณ์นี้จึงยังคงเป็นภัยที่คุกคามความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข และระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง

เพื่อให้การบังคับใช้บรรดามาตรการควบคุมและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยในสุขภาพและชีวิตของประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามมติเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2564 จึงให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง


สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2564 จนถึงวันที่ 28 ก.พ. 2564

 

ราชกิจจาฯประกาศขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ถึง 28 ก.พ. 64

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

 

ราชกิจจาฯประกาศขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ถึง 28 ก.พ. 64
                                               >>Lazada ดีลสุดพิเศษ สนใจคลิก<<