พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พันตรีหญิง ภัทรียา สิริวชิรภักดิ์ และอีก 6 นาย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารสัญญาบัตร พันตรีหญิง ภัทรียา สิริวชิรภักดิ์ และ อีก 6 นาย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล ๗ นาย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของ รัฐ ธรรมนูญแห่งร าชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน ๗ นาย ดังนี้
๑. ว่าที่ พันเอก ปรัชญา อัมพรพงศ์ เป็น พันเอก
๒. ว่าที่ พันตรี วรวิทย์ ถินสูงเนิน เป็น พันตรี
๓. ว่าที่ พันตรีหญิง ภัทรียา สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง
๔. ว่าที่ พันตรีหญิง ถวิล ภาคีเวช เป็น พันตรีหญิง

๕. ว่าที่ ร้อยเอก ด่ารงค์ กะการดี เป็น ร้อยเอก
๖. ว่าที่ ร้อยโท สมโภชน์ โนรินทร์ เป็น ร้อยโท
๗. ว่าที่ ร้อยโท จักรกริศน์ ทิพย์ทอง เป็น ร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที ๑ ถึงลำดับที่ ๒ ลำดับที ๕ ถึงลำดับที่ ๗ ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ลำดับที ๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ลำดับที ๔ ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พันตรีหญิง ภัทรียา สิริวชิรภักดิ์ และอีก 6 นาย

>>Lazada มอบดีลช้อปสุดพิเศษ รับตรุษจีน สนใจคลิก<<