โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร.

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบให้รับโอนมาบรรจุ เป็นข้าราชการตำรวจ พ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี