โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ประกาศปิดเรียน 7 วัน หลังพบผู้ปกครองติดเชื้อโควิด-19

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ประกาศปิดเรียน 7 วัน หลังพบผู้ปกครองติดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.กัญญาพัชญ์ กานต์ภูวนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ออกประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา 2 สั่งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 4) โดยมีสาระสำคัญคือ ทางโรงเรียนได้รับรายงานจากผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 1 คน ได้รับการตรวจและพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้อยู่ระหว่างที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังดำเนินการสอบสวนโรค

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดติดเชื้อโควิด-19 และความห่วงใยสุขภาพของนักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครอง ทางโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเป็นเวลา 5 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 19-25 ก.พ. 2564 โดยระหว่างนี้ให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์

ด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงขอให้ปฏิบัติดังนี้

1. ให้นักเรียนเรียนออนไลน์ตามตารางเรียนของนักเรียน ณ ที่พักอาศัยของนักเรียน

2. ให้ข้าราชการ ครู จัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามตารางสอนรวมถึงการโฮมรูม ออนไลน์ ณ ที่พักอาศัยของตนเอง (work from home)

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ประกาศปิดเรียน 7 วัน หลังพบผู้ปกครองติดเชื้อโควิด-19

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ประกาศปิดเรียน 7 วัน หลังพบผู้ปกครองติดเชื้อโควิด-19