โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "เกษม จันทร์แก้ว" เป็น "องคมนตรี" พร้อมพระราชทานเครื่องราชฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "เกษม จันทร์แก้ว" เป็น "องคมนตรี" พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

วันที่ 24 มีนาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563 แล้วนั้น
 

บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายเกษม จันทร์แก้ว เป็น องคมนตรี

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ แก่ นายเกษม จันทร์แก้ว ด้วย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "เกษม จันทร์แก้ว" เป็น "องคมนตรี" พร้อมพระราชทานเครื่องราชฯ

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "เกษม จันทร์แก้ว" เป็น "องคมนตรี" พร้อมพระราชทานเครื่องราชฯ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "เกษม จันทร์แก้ว" เป็น "องคมนตรี" พร้อมพระราชทานเครื่องราชฯ
>>Lazada มอบดีลช้อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<