ประกาศโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "พลตรีหญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์"และอีก 46 คน

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "พลตรีหญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์"และอีก 46 คน

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเจ้า ความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าและฝ่ายใน จำนวน 47 คน ดังนี้

1. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์
2. พลเอก ณรงค์ แสงชนะศึก
3. พลเอก นนท์เกษม ขำเกษม
4. พลเรือเอก วีระศักดิ์ อ๊อกกังวาล
 

ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า

5. นายไพศาล ล้อมทอง
6. พลตรีรังษี ธีระศิลป์
7. พลตรีปรีชา น้ำฟ้า
8. พลตรีธราธร บัวทรัพย์
9. พลเรือตรีวิชิต สุทธิพงศ์
10. พันเอก เปรมินทร์ ธิวันนา
11. พันเอก ณฤทธิ์ เจริญครองสกุล
12. พันเอก ปฏิเวธ ไม้สนธิ์
13. พันเอก สัญญา สาริบุตร
14. นาวาเอก สำรวย บุญแจ้ง
15. พันโท ไพบูลย์ ผจญแกล้ว
16. พันตรี ชัยพัชร์ ชัยรัตนศักดิ์
17. พันตรีธีรดุลย์ เดือนหงาย
18. พันตรีธีรเจษฎ์ มลายอริศูนย์
19. พันตรีวันนิวัติ คำวิลัย
20. พันตรีณัฐพงศ์ ครุฑจับนาค
21. พันตรีเกรียงไกร ด าดี
22. พันตรีธนพันธ์ ธุระพันธ์
23. พันตรีกลยุทธ ทองถนอม 
24. พันตรีโชติสรรค์ ลิมปนวิสุทธิ์ 
25. พันตรีกวิน ปราสาทหินพิมาย 
26. นาวาอากาศตรีธีรพล อุบลเจริญ 
27. นาวาอากาศตรี กิติพงศ์ ชลังสุทธิ์ 
28. ร้อยเอก อภิชิต มุกข์โตเกียว 
29. เรืออากาศเอก ขุนทรัพย์ เอี่ยมสี
30. นายพิธาน เหี้ยมโท้
31. นายวิวัฒน์ สร้อยนาค

ทุติยจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน

32. พลอากาศตรีหญิง สุชาดา วรทรัชต์ 
33. พลตรีหญิง นฤมล สัมผัส

ตติยจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน
34. พลตรีหญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์
35. พลอากาศตรีหญิง รุ่งทิวา ชินสกุล
36. พันเอกหญิง วสุวันทน์ วิชญาณวรวุฒิ
37. นาวาเอกหญิง นารีรัตน์ กมลภากรณ์ 
38. พันโทหญิง ณธษา บุญกระพือ 
39. นาวาโทหญิง กัญญาวีร์ เกิดมงคล
40. นาวาอากาศโทหญิง ชยาภัสร์ อุทาภักดี
41. พันตรีหญิง ศศิกาญจน์ กองราช
42. นาวาตรีหญิง ธิดารัตน์ นวลทอง
43. ร้อยเอกหญิง ศศิธร อุบลเจริญ 
44. ร้อยเอกหญิง จีระพร สัมฤทธิ์ 
45. นางมาโนช คุ้มครอง 
46. นางสาววันเพ็ญ เดชฤทธิ์ 
47. นางพัชนี ดำรงค์ศรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม พุทธศักราช 2564 ยกเว้นลำดับที่ 10 และลำดับที่ 16 ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พุทธศักราช 2564 ลำดับที่ 36 ถึงลำดับที่ 37 และลำดับที่ 46 ถึงลำดับที่ 47 ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม พุทธศักราช 2564 ล ดับที่ 15 และลำดับที่ 27 ถึงลำดับที่ 28 ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พุทธศักราช 2564 ลำดับที่ 2 ถึงลำดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "พลตรีหญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์"และอีก 46 คน
>>Lazada มอบคูปองสุดพิเศษ สนใจคลิก<<