ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ แต่งตั้งสมณศักดิ์ พระธรรมฐิติญาณ ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (30/3/2564) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ "ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์" พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ์ ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่

จึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา พระธรรมฐิติญาณ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรโสภณ วิมลศีลาจารนิวิฐ วิจิตรธรรมปฏิภาณ โกศลศาสนกิจบริหาร ปริยัติภารธุราทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คาม วาสี สถิต ณ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป

ขออาราธนาพระคุณ จงรับธุระพระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับอธิกรณ์ และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในคณะและในพระอาราม ตามสมควรแก่กำลัง และอิสริยย ซึ่งพระราชทานนี้ และจงเจริญอายุ วรรณ สุข พล ปฏิภาณ คุณสารสิริสวัสดิ์ จิรัฏฐิติ วิรุฬหิไพบูลย์ ในพระพุทธศาสนาเทอญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ แต่งตั้งสมณศักดิ์ พระธรรมฐิติญาณ ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง

 

 

ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ แต่งตั้งสมณศักดิ์ พระธรรมฐิติญาณ ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง >>Lazada ช้อปสุดคุ้มโปรเด็ดส่งฟรี สนใจคลิก<<