ประกันสังคม เปิดรับฟังความคิดเห็นลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็น “ประกันสังคม เปิดรับฟังความคิดเห็นลูกจ้าง ผู้ประกันตนในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ”

ประกันสังคม เปิดรับฟังความคิดเห็นลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ

 

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็น “ประกันสังคม เปิดรับฟังความคิดเห็นลูกจ้าง ผู้ประกันตนในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ” เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมจำลอง ศรีประศาธน์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม

ตามที่ได้มีกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และผู้ประกันตน ยื่นข้อเรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคมพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533 ให้มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน เพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานประกันสังคมจึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของนายจ้าง ผู้ประกันตน ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่
 

ประกันสังคม เปิดรับฟังความคิดเห็นลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ

1.เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมที่ www.sso.go.th
2.แสดงความคิดเห็นผ่าน QR code  ประกันสังคม เปิดรับฟังความคิดเห็นลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ
3.สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 นี้

 

ประกันสังคม เปิดรับฟังความคิดเห็นลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ