ราชกิจจาฯ ประกาศฐานะการเงินประเทศไทย พบขาดทุนสะสม 1,069,366,246,596 บาท

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร ความว่า เพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ราชกิจจาฯ ประกาศฐานะการเงินประเทศไทย พบขาดทุนสะสม 1,069,366,246,596 บาท

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร รวมจํานวน 3 สัปดาห์ ได้แก่ งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 และงวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 แนบท้ายประกาศนี้ โดยพบว่า ขาดทุนสะสม 1,069,366,246,596 บาท

 ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564

          กุลยา ตันติเตมิท

          ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

          ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

          ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่คลิก