โควิดไทยวันนี้ยอดป่วยยังพุ่งสูง เสียชีวิตยังหลักร้อย อาการน่าเป็นห่วงอีกเกือบ 5 พัน

โควิดไทยวันนี้ยอดป่วยยังพุ่งสูง เสียชีวิตยังหลักร้อย อาการหนักที่มีอาการปอดอักเสบที่น่าวิตก 4,765 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจอีก 1,044 ราย

โควิดไทยวันนี้ยอดลดลงไม่มากเท่าใด หลังจากที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำยอดนิวไฮด้วยการติดเชื้อเกือบสองหมื่นราย ซึ่งยอดโควิดไทยล่าสุดวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 มีจำนวนอยู่ที่ 18,027 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 17,653 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 374 ราย

โควิดไทยวันนี้ยอดป่วยยังพุ่งสูง

 

โปรโมชั่นลาซาด้า

 

ผู้ป่วยสะสม 586,451 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 13,402 ราย หายป่วยสะสม 377,896 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 205,002 ราย เสียชีวิต 133 ราย อีกทั้งกลุ่มคนไข้อาการหนักที่มีอาการปอดอักเสบที่น่าวิตก 4,765 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจอีก 1,044 ราย

โควิดไทยวันนี้ยอดป่วยยังพุ่งสูง


ขณะที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เปิดช่องทางพิเศษ (Fast Track) สำหรับผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป คนพิการ และคนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้มีการตรวจโควิด-19 เชิงรุกด้วยชุดตรวจแอนติเจน เทสท์ กิท (Antigen Test Kit) ที่ลานจอดรถชั้น 1 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. ตั้งแต่วันที่ 2-3 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-16.00 น. (สามารถแจ้งจิตอาสาหน้างานเพื่อจัดเข้าระบบ Fast Track ได้ทันที)

โควิดไทยวันนี้ยอดป่วยยังพุ่งสูง

 

ก่อนหน้านี้ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ออกคำสั่งนายทะเบียนด่วน ให้ผู้เอาประกันภัยที่สามารถแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เคลมค่ารักษาพยาบาลได้


โดยสำนักงาน คปภ.ชี้แจงข้อสรุปการหารือร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ว่า ระบบประกันภัยควรจะเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องนี้ โดยได้ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 43/2564 เรื่อง การจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โควิดไทยวันนี้ยอดป่วยยังพุ่งสูง

และได้เข้ารับการดูแลรักษาพยาบาลแบบ Home Isolation หรือแบบ Community Isolation สำหรับบริษัทประกันชีวิต และคำสั่งนายทะเบียนที่ 44/2564 เรื่อง การจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 


และได้เข้ารับการดูแลรักษาพยาบาลแบบ Home Isolation หรือแบบ Community Isolation สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย 

โควิดไทยวันนี้ยอดป่วยยังพุ่งสูง

ทั้งนี้ หากตรวจพบว่าผู้เอาประกันภัยติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งมีการดูแลรักษาแบบดังกล่าว โดยกรณีกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ให้สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากวงเงินความคุ้มครองผู้ป่วย

 

นอกตามความจำเป็นทางการแพทย์และที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ในกรมธรรม์ หรือกรณีตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในให้อนุโลมจ่ายค่ารักษาพยาบาลแบบการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอก ตามความจำเป็นทางการแพทย์และที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ในกรมธรรม์ 

โควิดไทยวันนี้ยอดป่วยยังพุ่งสูง

ส่วนกรณีกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ก็ให้อนุโลมจ่ายค่ารักษาพยาบาลแบบการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอกตามความจำเป็นทางการแพทย์และที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ในกรมธรรม์ 

 

นอกจากนี้ ยังให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าชดเชยรายวันกรณี Home Isolation หรือ Community Isolation หากมีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาล เช่น อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ 

โควิดไทยวันนี้ยอดป่วยยังพุ่งสูง
โดยจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองค่าชดเชยรายวัน สูงสุด 14 วัน นับแต่วันที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลแต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ อีกทั้งคำสั่งนายทะเบียนนี้ยังเปิดช่องให้บริษัทประกันภัยสามารถจ่ายเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร 


นอกเหนือจากการจ่ายตามที่คำสั่งกำหนด โดยคำสั่งนายทะเบียนดังกล่าว มีผลใช้บังคับกับสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ซึ่งบริษัทออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย ทั้งก่อนและหลังวันที่มีคำสั่ง (วันที่ 29 กรกฎาคม 2564) จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

โควิดไทยวันนี้ยอดป่วยยังพุ่งสูง

 

โปรโมชั่นลาซาด้า