"ทนายอนันต์ชัย" จัดหนัก "ศรีสุวรรณ" ลุยตรวจสอบ-เพิกถอนสมาคมองค์การพิทักษ์รธน.ไทย

"เสรีพิศุทธ์" มอบอำนาจทนาย "ทนายอนันต์ชัย" ลุยตรวจสอบ-เพิกถอยสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ที่มี "ศรีสุวรรณ จรรยา" เป็นประธาน ลั่นนี่คือบทอวสานของสมาคม

วันที่ 13 ก.ย. 64 นายอนันต์ชัย ไชยเดช ทนายความชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า เริ่มกระบวนการตรวจสอบ และเพิกถอนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ! หลักเกณฑ์การ ขอให้เพิกถอนสมาคมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 2 หมวด 2 ส่วนที่ 2 สมาคม

 

"ทนายอนันต์ชัย" จัดหนัก "ศรีสุวรรณ" ลุยตรวจสอบ-เพิกถอนสมาคมองค์การพิทักษ์รธน.ไทย

 

ลาซาด้า

 

มาตรา 102 บัญญัติว่า ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เมื่อปรากฏในภายหลังการจดทะเบียนว่า วัตถุประสงค์ของสมาคมขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ และนายทะเบียนได้สั่งให้แก้ไขแล้วแต่สมาคมไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำหนด

(2) เมื่อปรากฏว่าการดำเนินกิจการของสมาคมขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ

(3)...
มาตรา 104 เมื่อมีกรณีตามมาตรา 102 ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอให้นายทะเบียนถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนได้ ถ้านายทะเบียนไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอโดยไม่แจ้งเหตุผลให้ผู้ร้องขอทราบภายในเวลาอันสมควร หรือนายทะเบียนได้แจ้งเหตุผลให้ทราบแล้วแต่ผู้ร้องขอไม่พอใจในเหตุผลดังกล่าว ผู้ร้องขอนั้นจะร้องขอต่อศาลให้สั่งเลิกสมาคมนั้นเสียก็ได้


มาตรา 101 สมาคมย่อมเลิกด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้
(1)…
(6) เมื่อนายทะเบียนถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนตามมาตรา 102
(7) เมื่อศาลสั่งให้เลิกตามมาตรา 104

ดังนั้น หากนายทะเบียนเห็นว่า วัตถุประสงค์ของสมาคมขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาจเป็นภัยต่อความสงบสุขของประชาชน ตามมาตรา 102 (1 ) หรือเมื่อปรากฎว่าการดำเนินกิจการของสมาคมขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชน ตามมาตรา 102 (2) นายทะเบียนมีอำนาจสั่งถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนได้ หรือผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอให้นายทะเบียนถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนได้ หากนายทะเบียนไม่ปฎิบัติตาม ผู้ร้องสามารถร้องขอต่อศาลให้สั่งเลิกสมาคมได้


นี่คือบทอวสานของสมาคม...

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย มีวัตถุประสงค์ 8 ข้อ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น ผม และท่าน พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส อ่านหลายรอบแล้ว ไม่มีวัตถุประสงค์เรื่องส่วนตัวแต่อย่างใด

ท่านพล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส จึงมอบอำนาจให้ผมดำเนินการตรวจสอบ...... หากพบความไม่ชอบมาพากลผมจะร้องขอให้นายทะเบียนถอนชื่อสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยออกจากทะเบียน และหรือร้องขอให้ศาลสั่งเลิกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย...

(010)

 

ลาซาด้า