เปิดทรัพย์สิน"พิยดา Phonebymint"บ้านเเละเงินสด โดนยึดทรัพย์เพิ่ม

ยึดเเละอายัดทรัพย์เพิ่ม น.ส.พิยดา ทองคำพันธ์ ตัวการใหญ่ Phonebymint ฉ้อโกงประชาชน ที่ยังคงหลบหนี

    สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ( ปปง.) ได้ดำเนินการเพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายคดี น.ส.พิยดา ทองคำพันธ์ กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน โดยประกาศลงข้อความหรือข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อหลอกขายสินค้าโดยที่ไม่มีสินค้าอยู่จริง

เปิดทรัพย์สิน"พิยดา Phonebymint"บ้านเเละเงินสด โดนยึดทรัพย์เพิ่ม
      สำนักงาน ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย รายคดี นางสาวพิยดา ทองคำพันธ์ กับพวก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2564  มีการโฆษณาผยแพร่ข้อมูลที่ไม่มีความเป็นจริง และลักลอบนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นไปลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ และมีเจตนาอำพรางตนโดยนำหมายเลขดังกล่าวนั้น ไปรับโอนเงินได้มาจากการหลอกลวงผู้เสียหายรายอื่นเป็นทอด ๆ ซึ่งลูกค้าหรือผู้สั่งซื้อสินค้าจะถูกผู้ขายหรือมิจฉาชีพกำหนดให้ต้องถ่ายภาพใบหน้าคู่กับบัตรประชาชนส่งให้กับผู้ขาย

   ทั้งนี้ เพื่อเป็นเงื่อนไขในการสั่งซื้อและให้ชำระเงินคำสินค้าให้แก่ผู้ขายก่อนล่วงหน้า โดยกำหนดให้ลูกค้าชำระเงินผ่านหมายเลขบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแต่ผู้ขายจะแจ้งให้ทราบ เมื่อมีการโอนเงินชำระค่าสินค้าไปแล้ว ผู้ซื้อจะไม่สามารถติอต่อผู้ขายได้อีกเลย

เปิดทรัพย์สิน"พิยดา Phonebymint"บ้านเเละเงินสด โดนยึดทรัพย์เพิ่ม

     ต่อมา สำนักงาน ปปง. ได้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมกรธุรกรรมในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 เพื่อพิจารณาดำนินการกับทรัพย์สินในรายคดีดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 รายการ ได้แก่ เงินสด, เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร, โทรศัพท์เคลื่อนที่, ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น รวมราคาประมินทั้งสิ้นประมาณ 7,944,474.85 บาท พร้อมดอกผล และปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์เพิ่มเติมด้วย
เปิดทรัพย์สิน"พิยดา Phonebymint"บ้านเเละเงินสด โดนยึดทรัพย์เพิ่ม

เปิดทรัพย์สิน"พิยดา Phonebymint"บ้านเเละเงินสด โดนยึดทรัพย์เพิ่ม

เปิดทรัพย์สิน"พิยดา Phonebymint"บ้านเเละเงินสด โดนยึดทรัพย์เพิ่ม

เปิดทรัพย์สิน"พิยดา Phonebymint"บ้านเเละเงินสด โดนยึดทรัพย์เพิ่ม
   นอกจากนี้ เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เรื่องให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน ด้วย คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว น.ส.พิยดา ทองคำพันธ์ กับพวก 10 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติอาศัยอำนาจตามความในข้อ4 แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ ของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2559 จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้น และไม่อาจดำเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สินหรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่น

เปิดทรัพย์สิน"พิยดา Phonebymint"บ้านเเละเงินสด โดนยึดทรัพย์เพิ่ม

เงินเก็บ น.ส.พิยดา

(เงินเก็บส่วนตัว ที่ได้โพสต์อ้างในไอจี)

  หรือดำเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียด แห่งความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. ภายใน กำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ การดำเนินการยื่นคำร้อง ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

เปิดทรัพย์สิน"พิยดา Phonebymint"บ้านเเละเงินสด โดนยึดทรัพย์เพิ่ม

ขอบคุณ
ภัทษลัลฎาค์ เกิดพงษ์

เปิดทรัพย์สิน"พิยดา Phonebymint"บ้านเเละเงินสด โดนยึดทรัพย์เพิ่ม