ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่  กกต. กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภา นายกอบต. 28 พ.ย.นี้

ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ กกต. กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภา นายกอบต. 28 พ.ย.นี้


วันนี้ (1 ต.ค.2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ความว่า

ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่  กกต. กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภา นายกอบต. 28 พ.ย.นี้

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 และมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 โค้ดส่วนลดลาซาด้า

โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกอบมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ลงชื่อ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่  กกต. กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภา นายกอบต. 28 พ.ย.นี้


โค้ดส่วนลดลาซาด้า