ผู้ว่าฯ สั่งเลื่อนด่วน จากเดิม 1 พ.ย. หลังเจอคนติดโควิด-19อื้อ

ประกาศคณะกรรมการโรคติคต่อจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศ มาตรการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัตการเรียนการสอน

ประกาศคณะกรรมการโรคติคต่อจังหวัดเชียงใหม่
(ฉบับที่ ๔๑)
เรื่อง มาตรการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัตการเรียนการสอน
ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
เชียงใหม่ ที่ ๑๕๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙๔ กันยายน ๒๕'๖๔ ให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท/ทุกระดับ/
ทุกสังกัด งดการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ
(On site)

ผู้ว่าฯ สั่งเลื่อนด่วน จากเดิม 1 พ.ย. หลังเจอคนติดโควิด-19อื้อ

โดยพิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นพิเศษอย่างยิ่ง
ให้หน่วยงานทางการศึกษาเสนอขออนุญาตดำเนินการ ผ่านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนดนั้น ในคราวประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเขียงใหม่
ครั้งที่ ๑๔๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานว่าจังหวัดเชียงใหม่
ยังคงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๘ (โควิด-19) เป็นกลุ่มก้อนอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๓๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๗ (๑) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์กเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ที่ ๑๗๗/๒๕๖๔ เมื่อ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มีอำนาจ
ออกคำสั่ง แล้วแจ้งให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ทราบในโอกาสแรก จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

"โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท/ทุกระดับ/ทุกสังกัดที่ได้รับอนุญาตให้จัด
การเรียนการสอนจากคณะกรรมการโรคติคต่อจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ในเขตพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒.๑๙ (โควิด19) ให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตังกล่าวพิจารณาชะลอการใช้
อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site)
โดยให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน ตามมาตรการหรือแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔"

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เลื่อนเปิดเรียน

ผู้ว่าฯ สั่งเลื่อนด่วน จากเดิม 1 พ.ย. หลังเจอคนติดโควิด-19อื้อ