svasdssvasds
กฟภ.เปิดให้ลงทะเบียนเเล้ว ผ่อนชำระค่าไฟ ผ่าน3ช่องทาง

จ่ายค่าไฟ ผ่อนได้เเล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ผ่อนชำระค่าไฟ ตั้งแต่7 พ.ย.64) เป็นต้นไป ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

 กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากผลกระทบโควิด-19 สามารถผ่อนชำระค่าไฟฟ้าได้  ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท (ยกเว้นราชการ รัฐวิสาหกิจ) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สามารถยื่นความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

กฟภ.เปิดให้ลงทะเบียนเเล้ว ผ่อนชำระค่าไฟ ผ่าน3ช่องทาง


ช่องทางการลงทะเบียนขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้า ดังนี้

- http://installment.pea.co.th
- แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus
- http://www.pea.co.th

 

กฟภ.เปิดให้ลงทะเบียนเเล้ว ผ่อนชำระค่าไฟ ผ่าน3ช่องทาง


ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

 

กฟภ.เปิดให้ลงทะเบียนเเล้ว ผ่อนชำระค่าไฟ ผ่าน3ช่องทาง

กฟภ.เปิดให้ลงทะเบียนเเล้ว ผ่อนชำระค่าไฟ ผ่าน3ช่องทาง


เงื่อนไขการลงทะเบียนขอผ่อนชำระออนไลน์
 1. ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจกรณีนิติบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
 2. เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทเอกชนรายย่อย และเอกชนรายใหญ่
 3. ต้องเป็นค่าไฟฟ้าประจำเดือนที่ไม่เคยขอผ่อนชำระกับ PEA หรืออยู่ในระบบชำระเงินแบบรวมศูนย์(G)
 4. การพิจารณาการผ่อนชำระ เป็นไปตามเงื่อนไขของ PEA และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทาง SMS
 5. ช่องทางการชำระเงิน สามารถชำระเงินได้ที่ สำนักงาน กฟภ.และผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เท่านั้น

 

กฟภ.เปิดให้ลงทะเบียนเเล้ว ผ่อนชำระค่าไฟ ผ่าน3ช่องทาง

 

กฟภ.เปิดให้ลงทะเบียนเเล้ว ผ่อนชำระค่าไฟ ผ่าน3ช่องทาง

https://installment.pea.co.th/

 

กฟภ.เปิดให้ลงทะเบียนเเล้ว ผ่อนชำระค่าไฟ ผ่าน3ช่องทาง

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด