โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 6 ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์" 6 ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

    เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา www.ratchakitcha.soc.go.th แพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ "เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์" ความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 3 ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ 6 และข้อ 7 (5) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 ดังนี้


1.นายอดิศร ศักดิ์สูง ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องจากถูกลงโทษปลดออก ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 ด้วยเหตุกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานเป็น ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย และ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

2.นางวันทนารมณ์ กวีโส ตำแหน่ง นักวิชาการ สังกัดฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา เนื่องจากถูกลงโทษปลดออก ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 ด้วยเหตุกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยเสียหายอย่างร้ายแรง และถือว่าเป็น ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก และ เบญจมาภรณ์มงกูฎไทย

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 6 ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

3.นางสาวนงนุช คงสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการ สังกัดฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา เนื่องจากถูกลงโทษปลดออก ตั้งแต่วันที่ 30  กันยายน 2562 ด้วยเหตุกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยเสียหายอย่างร้ายแรง และถือว่าเป็น ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก และ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
 
 

affaliate-2

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 3 ราย เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 6 ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี
 

cr.
ratchakitcha