ราชกิจจาฯเคาะ จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเสียหายจาก "วัคซีนโควิด"

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศราชกิจจาฯ ปลดล็อกจ่ายเงินช่วยเหลือความเสียหายจากการ "ฉีดวัคซีนโควิดพลาด"

วันที่ 12 พ.ย.64  ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตน ที่ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) หรือกรณีฉีดวัคซีนโควิดพลาด

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ในกรณีที่ผู้ประกันตนได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณา จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นดังกล่าว 

โดยให้ผู้ประกันตนสัญชาติไทยได้รับสิทธิ และยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ เบื้องต้น ตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

สำหรับผู้ประกันตน ที่ไม่มีสัญชาติไทยให้ได้รับสิทธิตามประกาศนี้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการการแพทย์ ในการประชุม ครั้งที่ 15/2564  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ในการประชุมครั้งที่ 21/1564เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

"เงินช่วยเหลือเบื้องต้น" หมายความว่า เงินที่จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในกรณีที่ ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) โดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด

ข้อ 4 เงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้จ่ายแก่ผู้ประกันตนที่ไม่มีสัญชาติไทย

กรณีที่ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งเสียชีวิต ให้เฉลี่ยจ่ายให้แก่สามีหรือภริยา บิดามารดา บุตร 

 

ราชกิจจานุเบกษา

affaliate-2

ข้อ 5 ความเสียหายที่เกิดจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่จะเป็นเหตุให้ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามประกาศนี้ จะต้องเป็นการเข้ารับวัคซีนตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมการป้องกันและขจัดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จากรัฐโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย และให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยจากการรับวัคซีนดังกล่าวด้วย 

ทั้งนี้ ไม่รวมถึง วัคซีนทางเลือกที่ให้บริการโดยสถานบริการของเอกชนซึ่งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ประกันตน ข้อ ๖ ประเภทของความเสียหายที่เกิดจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

อัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แบ่งเป็น 

(1) เสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิต และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการด ารงชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตั้งแต่ 240,000 บาท แต่ไม่เกิน 400,000 บาท
(2) สูญเสียอวัยวะ หรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ตั้งแต่ 100,000 บาทแต่ไม่เกิน 240,000 บาท
(3) บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ในอัตราไม่เกิน 100,000 บาท

กรณีที่ความเสียหายไม่อาจจัดเป็นประเภทใดประเภทหนึ่งตามวรรคหนึ่ง (1) (2) หรือ (3) ได้ ให้เป็นอำนาจของคณะอนุกรรมการที่จะพิจารณาเทียบเคียงกับประเภทความเสียหายที่ก าหนดไว้ได้ ตามความเหมาะสม การพิจารณาความเสียหายและอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ การแพทย์หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการแพทย์พิจารณา

 

ราชกิจจานุเบกษา

 

วัคซีนโควิด

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา