ครม. ทุ่มงบ 8.25 หมื่นล้าน ในเวลา 11 ปี ฟื้นฟู คลองแสนแสบ

ครม. ทุ่มงบประมาณกว่า 8.25 หมื่นล้านบาท สนองพระบรมราโชบาย ฟื้นฟูคลองแสนแสบในระยะเวลา 11 ปี ตั้งเป้า 3 ผลลัพธ์ แก้ปัญหาน้ำเน่า น้ำท่วม ระบบการขนส่ง

วันที่ (14 ธ.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม. เห็นชอบแผนหลักการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ระยะเวลา 11 ปี (พ.ศ.2564 - 2574) จำนวน 84 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 82,563 ล้านบาท ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ ซึ่งเป็นการสนองพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาดูแลแหล่งน้ำลำคลอง  

ครม.ทุ่มงบ 8.25 หมื่นล้าน ในเวลา 11 ปี ฟื้นฟู คลองแสนแสบ

โดยแผนฉบับนี้มุ่งแก้ปัญหาน้ำเสียในคลองแสนแสบที่เป็นปัญหาอย่างมาก น้ำเสียส่วนใหญ่ร้อยละ 70 เกิดจากกิจกรรมชุมชนบริเวณริมคลอง รองลงมาเกิดจากโรงงานและสถานประกอบการ ในปี 63 มีปริมาณน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดถูกปล่อยลงคลองแสนแสบและคลองสาขารวม 807,672 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีค่าเฉลี่ยความสกปรกหรือบีโอดี (BOD) อยู่ระหว่าง 6.9 - 12.2 มิลลิกรัมต่อลิตร (แหล่งน้ำที่มีค่าบีโอดีมากกว่า 8 มิลลิกรัมต่อลิตร ถือเป็นแหล่งน้ำที่มีมลพิษอย่างรุนแรง) 

ทั้งนี้ ปัญหาน้ำเสียในคลองแสนแสบ ไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบถึงแม่น้ำบางปะกงในจังหวัดฉะเชิงเทราด้วย เนื่องจากคลองแสนแสบมีความยาวตลอดสายประมาณ 74 กิโลเมตร อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 47.5 กิโลเมตร และจังหวัดฉะเชิงเทรา 26.5 กิโลเมตร

ครม.ทุ่มงบ 8.25 หมื่นล้าน ในเวลา 11 ปี ฟื้นฟู คลองแสนแสบ

ขณะที่วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฟื้นฟู คือเพื่อให้คลองแสนแสบกลับมามีระบบนิเวศอยู่ในเกณฑ์ดี มีระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน (พ.ศ.2564) ระยะกลาง (พ.ศ.2565 - 2570) และระยะยาว (พ.ศ.2571 - 2574) ซึ่งจะดำเนินการโดย 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กรมชลประทาน จังหวัดฉะเชิงเทรา องค์การจัดการน้ำเสีย กรมเจ้าท่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยจะขับเคลื่อนภายใต้ 5 เป้าประสงค์ คือ 

1.การเสริมสร้างความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำของประชาชน 

2.การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณคลองแสนแสบ 

3.การแก้ไขปัญหามลภาวะและคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบ 

4.การป้องกันปราบปราม การบุกรุกทำลายทรัพยากรในคลองแสนแสบ 

5.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในคลองแสนแสบ รวม 84 โครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย โครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองแสนแสบ โครงการเดินเรือคลองแสนแสบส่วนต่อขยายระยะทาง 10 กิโลเมตร โครงการต่อเรือไฟฟ้า 12 ลำ และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้ำ เป็นต้น

ครม.ทุ่มงบ 8.25 หมื่นล้าน ในเวลา 11 ปี ฟื้นฟู คลองแสนแสบ

ส่วนแหล่งที่มาของงบประมาณแผนพัฒนาฟื้นฟูรวม 82,563 ล้านบาท มาจาก 1.งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 81.40 2.งบ กทม. ร้อยละ 3.50 และ 3.เงินจากเอกชนร่วมลงทุน (PPP) ร้อยละ 15.10 โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากแผนพัฒนาฟื้นฟู อาทิ 1.แก้ไขปัญหามลภาวะและคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบอย่างครบวงจร 2.เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองแสนแสบ 3.พัฒนาระบบขนส่งและความปลอดภัยทางน้ำ มีท่าเทียบเรือเพิ่มขึ้นครอบคลุมคลองแสนแสบใน กทม.ทั้งสาย โดยใช้เรือไฟฟ้ารองรับการใช้บริการ 800 - 1,000 คนต่อวัน

ครม.ทุ่มงบ 8.25 หมื่นล้าน ในเวลา 11 ปี ฟื้นฟู คลองแสนแสบ