ราชกิจจาฯเผยแพร่ระเบียบ ให้แก้คำนำหน้าชื่อเด็กอายุ15 โดยไม่ต้องมีคำร้อง

เว็บไซต์ราชกิจจาฯเผยแพร่ระเบียบใหม่ " ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 8)" ให้แก้คำนำหน้าชื่อเด็กอายุ15ปี โดยไม่ต้องมีคำร้อง

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.64  "เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา"  เผยแพร่ ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564 ระบุว่า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘/๒ วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2551 มาตรา 27 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ราชกิจจาฯเผยแพร่ระเบียบใหม่ ให้แก้คำนำหน้าชื่อเด็กอายุ15ปี โดยไม่ต้องมีคำร้อง

 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564" 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความตามข้อ 115 และข้อ 116 ของระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วย การจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "ข้อ 115 ผู้ที่ประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านกลาง สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย ทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และเอกสารการทะเบียนราษฎรอื่น ให้ยื่นคำร้องตามแบบที่กำหนดต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น พร้อมหลักฐานต่อไปนี้

(1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้อง 

(2) เอกสารการทะเบียนราษฎรที่ประสงค์จะให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ 

(3) เอกสารราชการที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับรายการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าเอกสำรดังกล่าว จะจัดทำก่อนหรือหลังเอกสารการทะเบียนราษฎรที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ได้ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ใบสำคัญการจดทะเบียนชื่อสกุล ทะเบียนบ้านฉบับก่อนการให้เลขประจำตัวประชาชน หนังสือสำคัญ การแปลงสัญชาติ ผลการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ เป็นต้น 

(4) หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นที่ราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจ ในกรณีเจ้าของรายการ มอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน

หรือ (5) หลักฐานการเป็นผู้ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ในกรณีเจ้าของรายการ ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นผู้เยาว์และผู้ยื่นคำร้องไม่ใช่บิดาหรือมารดาของผู้นั้น หรือ

(6) คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล ในกรณีเจ้าของรายการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี  กรณีผู้ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการไม่มีเอกสารราชการตาม (3) ให้นายทะเบียนเรียกสอบพยานบุคคล ที่น่าเชื่อถือให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ขอให้นายทะเบียนดำเนินการตามความเหมาะสม ข้อ 116 เมื่อนายทะเบียนได้รับคำร้องพร้อมพยานหลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ของคำร้องและพยานหลักฐานของผู้ร้อง แล้วรวบรวมเสนอนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาและมีคำสั่งต่อไป ทั้งนี้ หากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสาร การทะเบียนราษฎร ไม่อาจดำเนินการได้แล้วเสร็จในวันที่ผู้ร้องยื่นคำร้อง ให้นายทะเบียนออกใบรับคำร้อง มอบให้ผู้ยื่นคำร้องไว้เป็นหลักฐาน กรณีนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มีคำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ตามคำร้อง ให้นายทะเบียนดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและแจ้งผู้ร้องให้ติดต่อขอรับเอกสาร การทะเบียนราษฎรที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการแล้ว หากเอกสารการทะเบียนราษฎรที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายการเป็นเอกสารที่จัดทำหรือมีสำเนาคู่ฉบับจัดเก็บไว้ที่สำนักทะเบียนอื่น ให้นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี สำเนาเอกสารการทะเบียนราษฎรที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ แจ้งไปยังสำนักทะเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขรายการให้ถูกต้องตรงกัน" 

ข้อ 4  ให้ยกเลิกความตามข้อ 117 ของระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 

ข้อ 5  ให้ยกเลิกความตามข้อ 120 ของระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำ ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "ข้อ 120 กรณีนายทะเบียนได้รับคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนบ้านกลางตามข้อ 115 หรือขอดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรแล้วพบว่า มีรายการบุคคลที่มีอายุครบสิบห้าปีบริบูรณ์มีคำนำหน้านามว่าเด็กชายหรือเด็กหญิง ให้นายทะเบียนแก้ไข รายการคำนำหน้านามของบุคคลดังกล่าวในทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนบ้านกลาง เป็นนายหรือนางสาว แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องมีคำร้องใหม่ เมื่อสำนักทะเบียนกลางตรวจสอบรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนบ้านกลาง ที่จัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ พบรายการบุคคลใดที่มีอายุครบสิบห้าปีบริบูรณ์และมีคำนำหน้านามว่า เด็กชายหรือเด็กหญิง ให้ดำเนินการแก้ไขคำนำหน้านามของบุคคลนั้นเป็นนายหรือนางสาว แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องมีคำร้อง" 

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ธนาคม จงจิระ ผู้อำนวยกำรทะเบียนกลาง

 

ราชกิจจาฯเผยแพร่ระเบียบใหม่ ให้แก้คำนำหน้าชื่อเด็กอายุ15ปี โดยไม่ต้องมีคำร้อง

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา