ราชกิจจาฯรายงานฐานะการเงินไทยล่าสุด ขาดทุนสะสม 1.093 ล้านล้าน

ราชกิจจาฯรายงานฐานะการเงินไทยล่าสุด ขาดทุนสะสม 1.093 ล้านล้านบาท ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 พรชัย ฐีระเวช ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เมื่อ 30 ธันวาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร โดยรายงานฐานะการเงินไทยล่าสุด ขาดทุนสะสม 1.093 ล้านล้านบาท

เพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

 

ราชกิจจาฯรายงานฐานะการเงินไทยล่าสุด ขาดทุนสะสม 1.093 ล้านล้าน
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 พรชัย ฐีระเวช ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

ราชกิจจาฯรายงานฐานะการเงินไทยล่าสุด ขาดทุนสะสม 1.093 ล้านล้าน

 

ราชกิจจาฯรายงานฐานะการเงินไทยล่าสุด ขาดทุนสะสม 1.093 ล้านล้าน

 

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา