ปลัดมหาดไทย สั่งด่วนหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ Work From Home 14 วัน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งให้หน่วยงานในสังกัดพิจารณาสั่งการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ Work From Home ระหว่างวันที่ 1 - 14 ม.ค.2565 ภายหลังเทศกาลปีใหม่ ตามความเหมาะสม โดยไม่กระทบงานการให้บริการประชาชน

จากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชาให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการ และหน่วยงานของรัฐ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายหลังเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 1-14 มกราคม 2565

 

ปลัดมหาดไทย สั่งด่วนหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ Work From Home 14 วัน


ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 64 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในกระทรวงฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เพื่อให้การยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการ และหน่วยงานของรัฐ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายหลังเทศกาลปีใหม่ เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยและสวัสดิภาพของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รวมถึงพี่น้องประชาชนผู้มีความจำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อราชการ ณ ที่ตั้ง

ตนจึงได้สั่งการและประสานไปยังอธิบดี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานคร พิจารณาดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหน่วยงาน (เวิร์กฟรอมโฮม) ในห้วงระหว่างวันที่ 1-14 มกราคม 2565 ตามความเหมาะสม โดยต้องไม่กระทบต่องานการให้บริการประชาชน ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคนจำนวนมาก เช่น การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม การจัดสอบ เป็นต้น


ทั้งนี้ หากมีความจำเป็น ให้จัดกิจกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด ยกเว้นหากพิจารณาแล้วว่า การยกเลิก ระงับ หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมใดอาจเกิดผลเสียแก่ทางราชการ ต้องจัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เช่น มาตรการความปลอดภัยองค์กร (COVID-Free Setting) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเต็มขีดความสามารถ


กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 มาอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้ข้าราชการ บุคลากร รวมถึงเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติและรณรงค์เสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและภาคีเครือข่าย ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งมาตรการการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) และ DMHTTA เช่น การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสำนักงานและสถานที่ต่างๆ การล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างระหว่างกัน รวมถึงการหมั่นตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นต้น 

ขอเน้นย้ำไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านได้ร่วมกันเสริมสร้างพลังความรัก ความสามัคคี ในการช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ง่ายๆ โดยเริ่มที่ตัวเรา และคนในครอบครัวของเรา ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด เพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตตามหลักชีวิตวิถีใหม่ (นิวนอร์มอล) ได้อย่างปลอดภัย และมีความสุข ห่างไกลโรคโควิด-19 ไม่ว่าสายพันธุ์ใดๆ และเราจะอยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัวและคนในสังคมได้อย่างมีความสุขต้อนรับปีใหม่ 2565 ไปด้วยกัน

 

ปลัดมหาดไทย สั่งด่วนหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ Work From Home 14 วัน

 

ปลัดมหาดไทย สั่งด่วนหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ Work From Home 14 วัน