ตรวจพบ DNA หมู ในลูกชิ้นเนื้อเจ้าดัง กก.กลางอิสลาม ออกประกาศมุสลิมอย่ากิน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตรวจพบ DNA สุกร (สิ่งฮะรอมตามหลักศาสนาอิสลาม) ในผลิตภัณฑ์ ลูกชิ้นเนื้อวัว

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐
เรื่อง ตรวจพบ DNA สุกร (สิ่งฮะรอมตามหลักศาสนาอิสลาม) ในผลิตภัณฑ์ ลูกชิ้นเนื้อวัว (ตรา นำชัย)
ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ็น.ซี.ฟู๊ด โปรดักชั่น จำกัด
 

เจอ DNA หมูในลูกชิ้นเนื้อ

อาศัยความในมาตรา ๑๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม
พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยออกประกาศและให้คำรับรองเกี่ยวกับกิจการ
ศาสนาอิสลาม

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ทำการส่งตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์แปรรูป
ลูกชิ้นเนื้อวัว (ตรา นำชัย) ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ็น.ซี.ฟู้ด โปรดักชั่น จำกัด 
เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์หา DNA สุกร (สิ่งฮะรอมตามหลักศาสนา
อิสลาม) ปรากฎผลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ตรวจพบสารพันธุกรรม (DNA) ของสุกร (สิ่งฮะรอมตามหลักศาสนาอิสลาม) ในตัวอย่างที่ส่งตรวจ
จึงขอประกาศให้ผู้บริโภคมุสลิมไม่ควรบริโภคผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเนื้อวัว (ตรา นำชัย) และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ็น.ซี.ฟู้ด โปรดักชั่น จำกัด

 

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เจอ DNA หมูในลูกชิ้นเนื้อ