ด่วน ราชกิจจาฯสั่งชะลอนำเข้าสัตว์ปีก เหตุ "ไข้หวัดนกพันธุ์รุนแรงระบาด"

ด่วน ราชกิจจาฯสั่งชะลอนำเข้าสัตว์ปีก เหตุ "ไข้หวัดนกระบาด" บังคับใช้ทันที มีผลใช้บังคับได้เป็นเวลาเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ประกาศด่วน ราชกิจจาฯเผยแพร่ ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก จำนวน ๓ ฉบับมีผลบังคับใช้ทันที ๙๐ วันนับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ โดยสั่งชะลอนำเข้าสัตว์ปีกเนื่องจากไข้หวัดนกระบาด

ฉบับแรกประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

ราชกิจจาฯสั่งชะลอนำเข้าสัตว์ปีกเหตุ "ไข้หวัดนกระบาด"

 

ฉบับสอง ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ฉบับสาม ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก จากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ตัวอย่างรายละเอียด ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีก หรือซากสัตว์ปีก จากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น จะสิ้นสุดการบังคับใช้ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้มีรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza : HPAI) ชนิด H 5 N1 ในพื้นที่ของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organisation for Animal Health : OIE ) ซึ่งโรคระบาดสัตว์ดังกล่าวสามารถแพร่กระจาย ไปอย่างกว้างขวางได้ 

โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค หรือซากของสัตว์ซึ่งป่วยหรือตายโดยโรคระบาดสัตว์ดังกล่าวไปยังท้องที่ต่าง ๆ และเพื่อเป็นการป้องกัน ไม่ให้โรคระบาดสัตว์ดังกล่าวแพร่กระจายเข้ามา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุขภาพ ของประชาชนในประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีก จำพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน น้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ ไข่สำหรับทำพันธุ์ รวมถึงซากของสัตว์ปีกดังกล่าว ที่มีแหล่งกำเนิดจาก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับได้เป็นเวลาเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  

สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์

 

ด่วน ราชกิจจาฯสั่งชะลอนำเข้าสัตว์ปีกเหตุ "ไข้หวัดนกระบาด" บังคับใช้ทันที

 

อ่าน 

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก จากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. ๒๕๖๕