ศูนย์ฉีดบางซื่อ เปิดวอล์คอิน สำหรับ เด็ก 12 - 18 ปี ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 3

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดวอล์คอิน สำหรับ เด็ก 12 - 18 ปี ฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดไฟเซอร์ เข็มกระตุ้น เข็มที่ 3

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 ตามความสมัครใจ ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (pfizer) สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 12 - 18 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึง วันที่ 31 ธ.ค. 2553)

 

ศูนย์ฉีดบางซื่อ เปิดวอล์คอิน สำหรับ เด็ก 12 - 18 ปี ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 3

ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) จากทุกศูนย์ฉีดอื่นๆ ครบแล้ว 2 เข็ม โดยรับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 30 วัน และไม่เคยได้รับเข็มที่ 3 มาก่อน ทั้งคนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว

 

สามารถขอรับบริการ ลงทะเบียน ณ จุดฉีด (Walk in) ที่เก้าอี้สีแดง ประตู 1 หรือ 2 หรือ 3 ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.00 น. โดยผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม มาพร้อมเด็ก และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ฉีดยา

 

ศูนย์ฉีดบางซื่อ เปิดวอล์คอิน สำหรับ เด็ก 12 - 18 ปี ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 3

 

affaliate-2

หมายเหตุ

- ต่างชาติ ต่างด้าว ต้องมีเลขประจำตัว (เลข CID) ที่ได้รับจากสถานที่ฉีด 2 เข็มแรก เพื่อใช้ในการลงทะเบียน

- อายุครบ 12 ปีบริบูรณ์ ในวันฉีด

 

ศูนย์ฉีดบางซื่อ เปิดวอล์คอิน สำหรับ เด็ก 12 - 18 ปี ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 3