ครม.เคาะ ตั้ง "หมอทวีศิลป์"  เป็นบอร์ดธนาคารออมสิน

ครม.เคาะ ตั้ง "หมอทวีศิลป์" เป็นบอร์ดธนาคารออมสิน โดยที่ประชุมครม.โดยมีนายกเป็นประธาน อนุมัติตามที่รมว.คลังเสนอ

มีรายงาน เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 65 ที่ประชุมครม.ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธาน  ได้มีการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการหลายคณะ โดยหนึ่งในคณะที่น่าสนใจ ครม.เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารออมสิน มีรายชื่อ "นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน" ในฐานะโฆษกศบค. ร่วมเป็นบอร์ดธ.ออมสินด้วย 

โดย ครม.เคาะ ตั้ง หมอทวีศิลป์  เป็นบอร์ดธ.ออมสิน 

 

ครม.เคาะ ตั้ง "หมอทวีศิลป์"  เป็นบอร์ดธนาคารออมสิน

 

ครม.มีมติอนุมัติตามที่รมว.คลังเสนอ ให้คณะกรรมการธนาคารออมสินมีจำนวนเกินสิบเอ็ดคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน (นับรวมประธานกรรมการและกรรมการอื่นที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง และผู้อำนวยการธนาคารออมสินซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง) 

ตามมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพิ่มเติม จำนวน 4 คน ดังนี้  
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนามัย ดำเนตร  
2. นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์  
3. นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์   
4. นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน 

 

ครม.เคาะ ตั้ง "หมอทวีศิลป์"  เป็นบอร์ดธนาคารออมสิน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดยผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว