ประกาศราชกิจจาฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม การโอนคริปโทฯ

ประกาศราชกิจจาฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม การโอนคริปโทฯ หรือโทเคนดิจิทัล บังคับใช้วันถัดไปตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ "ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการโอนคริปโทฯ หรือโทเคนดิจิทัล" ตาม พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 744) พ.ศ. 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
 

โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับการโอนคริปโทเคอร์เรนซี หรือ โทเคนดิจิทัล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล รัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2546 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 744) พ.ศ. 2515” 

 

ประกาศราชกิจจาฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม การโอนคริปโทฯ

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

มาตรา 3 ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล ที่กระทําในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

 

ประกาศราชกิจจาฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม การโอนคริปโทฯ

 

ประกาศราชกิจจาฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม การโอนคริปโทฯ

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา