ราชกิจจาฯประกาศ "ยกเว้นภาษีเงินได้" 16 โครงการเยียวยาจากรัฐ

ราชกิจจาฯประกาศ ยกเว้นภาษีเงินได้ 16 โครงการเยียวยาผลกระทบโควิด-19จากรัฐ ทั้ง "คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน เราชนะ"

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวง ฉบับที่ 382 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร โดยมีเนื้อความ ยกเว้นภาษีเงินได้ 16 โครงการเยียวยาจากรัฐ "คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน เราชนะ" 

ราชกิจจาฯประกาศ ยกเว้นภาษีเงินได้ 16 โครงการเยียวยาจากรัฐ

 

1.เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับเป็นค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ค่าสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพค่ารถเช่าหรือเรือเช่าเพื่อการท่องเที่ยว หรือค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ตามโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

2.ประโยชน์อื่นใดที่ได้รับเป็นค่าซื้อแพ็กเกจทัวร์จากผู้ประกอบการนำเที่ยวตามโครงการกำลังใจ

3.ประโยชน์อื่นใดที่ได้รับเป็นค่าเดินทางและค่าซื้อแพ็กเกจทัวร์จากผู้ประกอบการนำเที่ยวตามโครงการทัวร์เที่ยวไทย

4.ประโยชน์อื่นใดที่ได้รับเป็นค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 และค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า ราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและค่าซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3

5.ประโยชน์อื่นใดที่ได้รับเป็นค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และค่าซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

6.ประโยชน์อื่นใดที่ได้รับเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าซื้อสินค้าหรือบริการที่ได้ใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ ตามโครงการคนละครึ่ง โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3

7.ประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในรูปของบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher) เป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าซื้อสินค้าหรือบริการที่ได้ใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ ตามโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

8.เงินสนับสนุนที่ได้รับเป็นค่าครองชีพตามโครงการเราชนะ

9.เงินสนับสนุนที่ได้รับตามโครงการ ม.33 เรารักกัน

10.เงินสนับสนุนที่ได้รับตามโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

11.เงินสนับสนุนที่ได้รับตามโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

12.เงินสนับสนุนที่ได้รับตามโครงการเยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิงและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ

13.เงินสนับสนุนที่ได้รับตามโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ทั้งนี้ ผู้มีเงินได้ต้องไม่นำค่าใช้จ่ายที่จ่ายจากเงินได้ที่ได้รับตามโครงการดังกล่าวมาหักเป็นค่าใช้จ่าย ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

14.เงินสนับสนุนที่ได้รับตามโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

15.เงินสนับสนุนที่ได้รับตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

16.เงินสนับสนุนที่ได้รับตามโครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน

กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษี พ.ศ.2565

โดยที่รัฐบาลได้จัดให้มีเงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดจากภาครัฐอันเนื่องมาจากการบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในทุกโครงการของรัฐข้างต้น สมควรกำหนดให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่ผู้มีเงินได้ได้รับจากโครงการดังกล่าวในปีภาษี พ.ศ. 2564 เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

ราชกิจจาฯประกาศ ยกเว้นภาษีเงินได้ 16 โครงการเยียวยาจากรัฐ "คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน เราชนะ"