svasdssvasds
ประกาศราชกิจจาฯ พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ประกาศราชกิจจาฯ "พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร" ให้เขตพื้นที่อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศราชกิจจาฯ "พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร" ความดังต่อไปนี้

ประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

 

ประกาศราชกิจจาฯ "พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร"

 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เห็นชอบให้ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติตามกฎหมายแทน เพื่อให้สามารถนํามาตรการตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้ในการบริหารจัดการรักษาความสงบและความปลอดภัย ให้เป็นไปโดยต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

affaliate-2

๑. ให้เขตพื้นที่อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

๒. ให้กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือหน่วยงานภายในที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมอบหมายให้เป็นศูนย์อํานวยการ เป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกันปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และจัดทําแผนการดําเนินการในการบูรณาการ การกํากับ ติดตาม และเร่งรัดหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

ประกาศราชกิจจาฯ "พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร"

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา
 

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด