ราชกิจจาฯประกาศ "การขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน"

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศ "ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน" (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕  ความดังนี้
 

ราชกิจจาฯประกาศ "การขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน"

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีการแพร่ระบาดมากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อการยื่นคำขอรับเงินสมทบส่วนที่เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๗ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ เลขาธิการสำนักงาน ประกันสังคม จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
 

affaliate-2

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นข้อ ๔/๑ แห่งระเบียบส านักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน พ.ศ. ๒๕๖๐ “ข้อ ๔/๑ นอกจากการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ แห่งระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน พ.ศ. ๒๕๖๐ นายจ้างหรือผู้ประกันตนที่นำส่งเงินสมทบเกินจ านวนที่ต้องชำระ อาจยื่นคำร้องขอรับเงินคืนพร้อมแนบสำเนาเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาด้วยวิธีการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือ แอปพลิเคชั่นไลน์ ในกรณียื่นคำร้องขอรับเงินสมทบส่วนที่เกินจำนวนคืนตามวรรคหนึ่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ หรือกรณียื่นคำร้องขอรับเงินสมทบส่วนที่เกินจำนวนคืน ทางโทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือแอปพลิเคชั่นไลน์ ให้ผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินคืนเก็บหลักฐานการส่งเพื่อการตรวจสอบ”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ บุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

 

ราชกิจจาฯประกาศ "การขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน"