โปรดเกล้าฯ ให้ผู้พิพากษาพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 4 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ ให้ผู้พิพากษาฯพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 4 ราย หลังลาออกจากราชการ

วันที่ 1 ก.ค. 65 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง ความว่า ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการตุลาการลาออกจากราชการ จำนวน 4 ราย ดังนี้

 

โปรดเกล้าฯ ให้ผู้พิพากษาพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 4 ราย

1. นางสาวจิรดา กฤตยานุกูล ตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลแขวงอุดรธานี ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565


2. นายภาติยะ ดวงมณี ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 1 ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565


3. นายวชิรวิทย์ พันธุ์สวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565


4. นางสาวนุชรัตน์ ประชาชนะชัย ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565

affaliate-2

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการตุลาการ ทั้ง 4 ราย พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว


ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

 

โปรดเกล้าฯ ให้ผู้พิพากษาพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 4 ราย

 

อ่านราชกิจจานุเบกษา

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด