ราชกิจจาฯประกาศ "วันหยุดธนาคาร ประจำปี 2566" มีผลบังคับใช้แล้ว

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย "วันหยุดธนาคาร ประจำปี 2566" มีผลบังคับใช้แล้วหลังออกประกาศเป็นต้นไป

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 3/2565 เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2566 ราชกิจจาฯประกาศ "วันหยุดธนาคาร ประจำปี 2566" บังคับใช้แล้ว รายละเอียดดังต่อไปนี้

ราชกิจจาฯประกาศ "วันหยุดธนาคาร ประจำปี 2566" มีผลบังคับใช้แล้ว

 

1. เหตุผลในการออกประกาศ เพื่อกำหนดวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2566

2. อำนาจตามกฎหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2566

อาศัยอำนาจตามมาตรา 120/1 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2566

3. ขอบเขตการบังคับใช้ ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง

4. วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2566

1. วันจันทร์ที่ 2 มกราคม ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566)
2. วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม วันมาฆบูชา
3. วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
4. วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์
5. วันศุกร์ที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์
6. วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
7. วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
8. วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา (วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566)
9. วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. วันอังคารที่ 1 สิงหาคม วันอาสาฬหบูชา
11. วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566)
12. วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13. วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
14. วันอังคารที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
15. วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566)

สำหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศส านักจุฬาราชมนตรี เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจ าสัปดาห์

สำหรับสาขาของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศส านักจุฬาราชมนตรี และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

5. วันเริ่มต้นบังคับใช้ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

 

ราชกิจจาฯประกาศ "วันหยุดธนาคาร ประจำปี 2566" มีผลบังคับใช้แล้ว

 

ราชกิจจาฯประกาศ "วันหยุดธนาคาร ประจำปี 2566" มีผลบังคับใช้แล้ว

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline